IT4X เทคนิคคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค ข่าว IT

Varity Zone => ห้องนั่งเล่น เฮฮา ไร้สาระ คุยกันเรื่อยเปื่อย => ข้อความที่เริ่มโดย: limited_ ที่ กันยายน 03, 2010, 18:03

หัวข้อ: 20 กันยา วันเยาวชนแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: limited_ ที่ กันยายน 03, 2010, 18:03
20 กันยา วันเยาวชนแห่งชาติ
(http://www.uppicweb.com/x/i/ie/2009091403357.jpg) (http://www.it4x.com/forum/go.php?http://www.uppicweb.com/show.php?id=9871d8cc50c52feb3ec62a88078470d9)
Thanks: ฝากรูป (http://www.it4x.com/forum/go.php?http://www.uppicweb.com) dict (http://www.it4x.com/forum/go.php?http://www.dictionary.in.th)
         ประวัติความเป็นมา
        วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใน
         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468

และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
        นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        นอกจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนก็มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และสถาบันทีมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนา คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งหากผู้ปกครองมีความเข้าใจ เอาใจใส่ ดูแล ทนุถนอม ให้ความรักความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่ในความปกครองอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนเป็นอย่างมากในการที่จะนำพาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งจะพาประเทศชาติให้เจริญรุงเรืองต่อไปในภายภาคหน้า         เป้าหมายของวันสำคัญมี 3 ประการ คือ
        1. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15 - 25 ปี ได้ตระหนักนึกความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
        2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรม
        3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล

         กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเยาวชนแห่งชาติ
        1. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความสำคัญ หน้าที่ ของเยาวชนเพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจ
        2. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจการเพื่อการกุศล กิจกรรมในชุมชน ฯล
หัวข้อ: Re: 20 กันยา วันเยาวชนแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: limited_ ที่ กันยายน 03, 2010, 20:14
เยาวชนไทยคือพลังแห่งปัญญา       ต้องพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์
เติมสมองเติมร่างกายสารพัน                เพื่อจะกลั่นเป็นพลังให้สังคม
หากเอาแต่เรียนรู้ไม่ฝึกคิด            ดุจดวงจิตหมองมัวไม่สุขสม
อ่านหนังสือดูข่าวสารน่านิยม                คือเครื่องบ่มการวิเคราะห์เกิดปัญญา
เทคโนโลยีมากมายทั้งเว็บไซท์        เปิดโลกใหม่แนวคิดการศึกษา
ต้องเรียนรู้ตลอดชีพให้ก้าวหน้า              เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมากล้าแกร่งไกล
พร้อมน้อมนำคุณธรรมประจำจิต       นำชีวิตสู่ทิศทางสดใส
นี่แหละคือพลังแห่งเยาวชนไทย             ทั้งใฝ่รู้ใฝ่ดีมีคุณธรรม
หัวข้อ: Re: 20 กันยา วันเยาวชนแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 03, 2010, 22:55
อีกไม่นานเองซินะ

ขอบคุณข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับ +1
หัวข้อ: Re: 20 กันยา วันเยาวชนแห่งชาติ
เริ่มหัวข้อโดย: RebellioN ที่ กันยายน 04, 2010, 20:37
ขอบคุณ สำหรับประโยชน์เช่นกันน่ะครับ


-1 ไปเลย


อิอิ ล้อเล่นครับ +1 ให้เลย ตามระเบียบ