IT4X เทคนิคคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค ข่าว IT

ข่าวสาร / ความรู้ => คนเขียนโปรแกรม => ข้อความที่เริ่มโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 15:16:25

หัวข้อ: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 15:16:25
แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้นะครับ

ขอได้ที่ PM ในเว็ปนะครับ PM หา Admin เลยครับผม

แล้วเดียวผมจะเอามาลงให้ครับผม
หัวข้อ: โปรแกรม หาพื้นที่วงกลม
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 15:45:27
โปรแกรม หาพื้นที่วงกลม
-------------------

ลอง copy ไปรันดูนะครับ

program it4x;
uses crt;
var r:integer;
    area:real;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Radar = ');
     readln(r);
     area:=3.14*r*r;
     writeln('This Area Of Circel = ',area:1:2);
     readln;
end.

ลองไปใช้กันดูครับผม

อธิบาย :1:2 - 1 คือจำนวนเว้นค้างหน้านะครับ 2 คือจำนวนทศนิยมที่ต้องการให้โชว์
หัวข้อ: โปรแกรมรับค่าชื่อ สกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชา แล้วออกจอภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 19:41:12
โปรแกรมรับค่าชื่อ สกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชา แล้วออกจอภาพ
------------------------------------------------

program it4x;
uses crt;
var id:integer;
    name,surname,branch:string;
begin
     clrscr;
     write('What Is Your ID ? = ');
     readln(id);
     write('What Is Your Name ? = ');
     readln(name);
     write('What Is Your Surname ? = ');
     readln(surname);
     write('What Is Your Branch ? = ');
     readln(branch);
     clrscr;
     writeln('Your Id = ',id);
     writeln('Your Name = ',name,' ',surname);
     write('Your Branch = ',branch);
     readln;
end.

ลอง Copy ไปรันใน Pascal ดูนะครับ ใช้ตัวแปร id เพื่อเป็นรหัส name เป็นชื่อ surname นามสกุล branch สาขา ครับผม
หัวข้อ: โปรแกรมคำนวณพื้นที่ สีเหลี่ยม คางหมู
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 20:22:57
โปรแกรมคำนวณพื้นที่ สีเหลี่ยม คางหมู 
-----------------------------

สูตรข้อนี้คือ = 1/2 x ผลบวกด้านคู่ขนาน x สูง

program it4x;
uses crt;
var high,parallel:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Parallel = ');
     readln(parallel);
     write('Input Your High = ');
     readln(high);
     clrscr;
     write('Area Of Trapezoid = ',0.5*(parallel+parallel)*high:1:2);
     readln;
end.

ตัวแปล High แปลว่าความสูง parallel แปลว่า ด้านคู่ขนาน Trapezoid = สี่เหลี่ยมคางหมู

สำหรับพวกคำนวณพื้นที่ อื่นๆ ก็ใช้คล้ายกันครับ เพียงเปลี่ยนสูตร เท่านั้นเอง
หัวข้อ: โปรแกรม เช็คว่าอายุคุณแก่หรือยัง
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 21:15:42
โปรแกรม เช็คว่าอายุคุณแก่หรือยัง
--------------------------

โดยรับค่า ชื่อ สกุล และ อายุของคุณ จากนั้นใช้เงื่อนไขโดย

กำหนดว่า ถ้าอายุ น้อยกว่า 0 = "ERROR"
           ถ้าอายุ 0-10 = "Baby"      = เด็กน้อย
           ถ้าอายุ 11-18 = "teens"    = วัยรุ่น
           ถ้าอายุ 19-30 = "Workers" = วัยทำงาน
           ถ้าอายุ 31-60 = "Elderly" = วัยทอง
           มากกว่า 60 = "Geezer" = คนแก่

จะสามารถทำได้ 2 รูปแบบนะครับ แบบแรกคือ ทำโดยใช้ IF แบบที่สอง คือทำโดยใช้ Case

แบบแรก If

program it4x;
uses crt;
var name,surname:string;
    old:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Name = ');
     readln(name);
     write('Input Your SurName = ');
     readln(surname);
     write('How Old Are You ? = ');
     readln(old);
     clrscr;
     writeln('Your name = ',name,' ',surname);
     if old<=0 then
     writeln('Your old Error')
     else
     if old<=10 then
     writeln('Your old Baby')
     else
     if old<=18 then
     writeln('Your old Teens')
     else
     if old<=30 then
     writeln('Your old Workers')
     else
     if old<=60 then
     writeln('Your old Elgerly')
     else
     if old>=61 then
     writeln('Your old Workers');
     ;;;;;;
     readln;
end.
ลอง Copy ไปรันดูครับ

แบบที่สองแบบ Case

program it4x;
uses crt;
var name,surname:string;
    old:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Name = ');
     readln(name);
     write('Input Your SurName = ');
     readln(surname);
     write('How Old Are You ? = ');
     readln(old);
     clrscr;
     writeln('Your name = ',name,' ',surname);
     case old of
     0..10:writeln('Your Old Baby');
     11..18:writeln('Your Old Teens');
     19..30:writeln('Your Old Workers');
     31..60:writeln('Your Old Elderly');
     61..100:writeln('Your Old Geezer');
     else
     writeln('Your Old ERROR');
     end;
     readln;
end.

ลองนำไปใช้กันดูนะครับ ^^
หัวข้อ: โปรแกรม คำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยม
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 21:20:49
โปรแกรม คำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยม
--------------------------

ถูกร้องขอโดย น้องหม่อน ในบอร์ดเราเองนะครับ

สูตรการหาคือ พื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง

program it4x;
uses crt;
var high,base:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Base = ');
     readln(base);
     write('Input Your High = ');
     readln(high);
     clrscr;
     write('Area Of Triangle = ',0.5*base*high:1:2);
     readln;
end.

ิตัวแปรที่ใช้ base คือ ฐาน high คือสูง  Triangle สามเหลี่ยม
หัวข้อ: โปรแกรม ตัดเกรดนักเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 21:26:22
โปรแกรม ตัดเกรดนักเรียน
--------------------

เงือ่นไขมีอยู่ว่า

คะแนน     0-49   เกรด   f
   50-59   เกรด  d
   60-69   เกรด  c
   70-79   เกรด  b
   80-100   เกรด  a

อื่นๆ Error

สามารถทำได้2แบบนะครัยโดยใช้ If และ case

แบบที่ 1 ใช้ IF

Program Cut_Grade;
uses crt;
var score:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Score = ');
     readln(score);
     if score>0 then
     begin
        if score<50 then
      begin
         writeln('Your Grade F');
      end
      else
         begin
            if score<60 then
            begin
            writeln('************');
            writeln('Your Grade D');
            end
            else
            begin
               if score<70 then
               begin
               writeln('************');
               writeln('Your Grade C');
               end
               else
               begin
                  if score<80 then
                  begin
                  writeln('************');
                  writeln('Your Grade B');
                  end
                  else
                  begin
                     if score<101 then
                     begin
                     writeln('************');
                     writeln('Your Grade A');
                     end
                     else
                     begin
                     writeln('***********');
                     writeln('Error Score');
                     end;
                  end;
               end;
            end;
         end;
        end
     else
     begin
      writeln('***********');
        writeln('Error Score');
     end;
    writeln;
    writeln;
    writeln('Press Any Key To Exit');
     readln;
end.แบบที่ 2 ใช้ CASE

program Cut_Grade_Case;
uses crt;
var score:integer;
begin
      clrscr;
      write('Input Your Score = ');
                readln(score);
      writeln('******************');
                writeln;
                writeln;
      case score of
                         0..49  : writeln('Your Grade F');
      50..59 : writeln('Your Grade D');
      60..69 : writeln('Your Grade C');
      70..79 : writeln('Your Grade B');
      81..100: writeln('Your Grade A');
      else
               writeln('Score Error');
      end;
      writeln;
      writeln;
      writeln('Press Any Key To Exit');
      readln;
end.

ลองนำไปดัดแปลงแล้วแก้ไขกันเอาเองนะครับ ^^
หัวข้อ: โปรแกรม คำนวณค่าเฉลี่ยของเลข
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 08, 2009, 22:06:51
โปรแกรม คำนวณค่าเฉลี่ยของเลข
--------------------------

เช่น ค่าเฉลี่ย ของเลข 1,2,3,4,5,...100 ... นี่คือ ถึง 100 นะครับ

สูตรของมันคือ เอาเลขทั้งหมดมา+กัน หาร จำนวนตัวที่ + จะ = ค่าเฉลี่ย

ลองดูนะครับ หาค่าเฉลี่ยของเลข 1-100

program it4x;
uses crt;
var i,sum:integer;
begin
     clrscr;
     i:=1;
     repeat
     sum:=sum+i;
     i:=i+1;
     until i>=101;
     writeln('Average of 1 to 100 = ',sum/i:1:2);
     readln;
end.

ตัวแปร sum มีหน้าที่เก็บค่า 1 ถึง 100 + กัน ส่วน i มีหน้าที่เป็นตัวเลข + ขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ 1 - 100 สมมุตอยากหาเกินจาก 100 เป็น 200 ก็ แก้ตรง until i>=101; เป็น 201 แค่นี้เองครับ ลองรันกันเล่นๆดู


ลองดูกันอีกซักข้อนะครับ

หาผลรวมและคำนวนและค่าเฉลี่ยของ 91 88 85 82....,16 ลดลงทีละ 3 จนถึง 16

program it4x;
uses crt;
var i,x,sum:integer;
begin
     clrscr;
     i:=91;
     repeat
     writeln(i);
     sum:=sum+i;
     i:=i-3;
     x:=x+1;
     until i<=13;
     writeln('Average of 91 to 16 = ',sum/x:1:2);
     readln;
end.

ตัวแปร sum มีหน้าที่เก็บค่า ตัวเลขที่นำมา + กัน ส่วน i มีหน้าที่เป็นตัวเลข -ทีละ 3 เรื่อยๆ โดยเริ่มจาก 91 ส่วนตัวแปร x มีหน้าที่เก็บว่า เรา + ตัวเลขไปทั้งหมดกี่ครั้ง
หัวข้อ: โปรแกรมคำนวณ ภาษี และยอดเงินสุทธิ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 09, 2009, 00:59:34
โปรแกรมคำนวณ ภาษี และยอดเงินสุทธิ
------------------------------

ให้รับค่ารหัสประจำตัว ชื่อสกุล และ เงินเดือน

ถ้า เงินเดือนน้อยกว่า10000บาท  ไม่เสียภาษี
ถ้า เงินเดือน 10001-30000  เสียภาษี 3%
ถ้า เงินเดือน 30001-50000  5%
ถ้า เงินเดือน 50001 ขึ้นไป    7%

ภาษี=เงินเดือน*อันตราภาษี

เงินเดือน=เงินเดือน-ภาษี

ตัวแปรที่ใช้นะครับ

name ไว้รับชื่อ id ไว้รับรหัส salary:ไว้รับเงินเดือน กำหนดเป็น longint เพราะจำนวนเลขเยอะ tax ภาษี total เงินเดือนเมื่อหักภาษีแลว้

โปรแกรมนี้ไม่สามารถเขียนโดนใช้ case ได้นะครับ

เขียนโดยใช้ IF

program it4x;
uses crt;
var id,name:string;
    salary:longint;
    tax,total:real;
begin
     clrscr;
     write('What Is Your Id ? = ');
     readln(id);
     write('What Is Your Name ? = ');
     readln(name);
     write('Input Salary = ');
     readln(salary);
     clrscr;
     writeln('Your Id = ',id);
     writeln('Your Name = ',name);
     if salary<=10000 then
     begin
     writeln('Your Salary = ',salary)
     end
     else
     begin
     if salary<=30000 then
     begin
                       tax:=salary*3/100;
                       writeln('Your Tax 3% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
     end
     else
     begin
     if salary<=50000 then
     begin
                       tax:=salary*5/100;
                       writeln('Your Tax 5% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
     end
     else
         begin
                       tax:=salary*7/100;
                       writeln('Your Tax 7% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
         end;end;end;
         readln;
     end.

ลอง Copy แล้วไปวางใน pascal ดูครับ
หัวข้อ: โปรแกรม โชว์เลขที่ 5 หารลงตัว โดยใช้ while , for , repeat
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 09, 2009, 12:07:09
โปรแกรม โชว์เลขที่ 5 หารลงตัว โดยใช้ while , for , repeat
-------------------------------------------------

กำหนดจาก 0 ถึง 100 พอนะครับ อยากแก้ให้เกิน 100 ก็ลองแก้ x ดูครับ ^^

คำสั่ง While

Program While_five_cut;
uses crt;
var i,x,loop:integer;
begin
        clrscr;
   x:=100;
   i := 0;
        loop:=1;
        writeln('Program 5 cut 100');
        writeln('*****************');
        writeln;
   while i<=x  do
      begin
      i:=i+1;
      if i mod 5 = 0 then
                begin
                     writeln(loop,')' ,i,' ');
                     loop:=loop+1;
                end;
      end;
   readln;
end.

คำสั่ง repeat

program repeat1_100;
uses crt;
var i,x:integer;
begin
      clrscr;
      x:=1;
      i:=1;
      writeln('Program 1_100/5 Repeat');
                writeln('**********************');
                writeln;
      repeat
      if (i mod 5)=0 then
      begin
      writeln(x,') Number ',i);
      x:=x+1;
      end;
                i:=i+1;
      until i>101;
      readln;
end.

คำสั่ง For

program For_1_100;
uses crt;
var i,x:integer;
begin
      clrscr;
      x:=1;
                writeln('Program 1_100/5 Use For');
                writeln('***********************');
                writeln;
      for i:=1 to 100 do
      begin
         if(i mod 5)=0 then
                        begin
         writeln(x,') Number = ',i);
         x:=x+1;
                        end;
      end;
      readln;
end.


หัวข้อ: โปรแกรม บวกเลข 1-100 แบบคู่หรือขี่ ตามที่ขอมานะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 29, 2009, 07:45:12
อธิบายคร่าวๆ ใช้ Repeat นะครับเพื่อให้มันวนลุป แล้วให้มัน + ทีละ 2 จากเลขขี่ใช่ไหมครับ ก็เริ่ม จาก i เป็น 1 + 2 ไปเรื่อยๆในแต่ละรอบก็จะเป็นเลขขี่ไปเรื่อยๆครับ แล้วก็เอา มา + ลง Sum ก็จะเป็นคำตอบ

โปรแกรมบวกเลข 1-100 เป็นเลขขี่  อยากให้เกินร้อยก็แก้ตรง until ครับ

program it4x;
uses crt;
var i,sum:integer;
begin
     clrscr;
     i:=1;
     repeat
     sum:=sum+i;
     writeln('sum + ',i,' = ',sum);
     i:=i+2;
     until i>100;
     readln;
end.


โปรแกรมบวกเลข 1-100 เป็นเลขคู่  อยากให้เกินร้อยก็แก้ตรง until ครับ แตกต่างจากด้านบนคือ i เริ่มที่ 0 ให้เป็นเลขคู่

program it4x;
uses crt;
var i,sum:integer;
begin
     clrscr;
     i:=0;
     repeat
     sum:=sum+i;
     writeln('sum + ',i,' = ',sum);
     i:=i+2;
     until i>100;
     readln;
end.
หัวข้อ: โปรแกรม คำนวณ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม แบบเลือก Choice ใช้ Case นะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 31, 2009, 11:15:26
โปรแกรม คำนวณ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม แบบเลือก Choice ใช้ Case นะครับ

ถูกขอมาโดยคุณ ศตวรรษ ทองศรี  มีไฟล์คำถามโหลดได้ที่นี่  คลิกเล๊ย!! (http://www.ziddu.com/download/6288038/work6-2.pdf.html)

Code program

program it4x;
uses crt;
var x,i,base,high:integer;
begin
     clrscr;
     writeln('Welcome To Program Calculator');
     writeln('-----------------------------');
     writeln('1.Rectangle');
     writeln('2.Circle');
     writeln('3.Triangle');
     writeln;
     write('Please Select Choice : ');
     readln(i);
     case i of
     1 :  begin
              clrscr;
              writeln('Program Rectangle');
              writeln('-----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',high*base);
          end;
     2 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Circle');
              writeln('--------------');
              writeln;
              write('Input Your Radius = ');readln(x);
              writeln('Area Of Circle is = ',3.14*x*x:1:2);
          end;
     3 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Triangle');
              writeln('----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',0.5*high*base:1:2);
          end;
     else
         begin
              clrscr;
              writeln('Your Unkwon Choice!!')
         end;
     end;
     writeln;
     write('Press Any Key To Exit');
     readln;
end.
หัวข้อ: โปรแกรมคำนวณ น้ำมัน ดีเซล
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 14, 2009, 20:33:32
โปรแกรมคำนวณ น้ำมัน ดีเซล

มีคนขอมา นะครับ ช่วยนี้เขียนตอบช้าหน่อย พอดียังไม่ค่อยว่าง หุหุ

อธิบายโปรแกรม ประมาณว่า กรอก ลิตรที่ต้องการจะซ์อ แล้วมันจะคำนวณเป็นราคาที่ต้องจ่ายทั้งหมด ตัวแปร desel คือราคาน้ำมัน ตัวแปร x รับค่าจำนวนลิตร ที่จะซื้อ

program it4x;
uses crt;
var desel,x:real;
begin
     clrscr;
     desel:=26.79;
     writeln('Program Desel Calculator');
     writeln('------------------------');
     writeln('Desel = 26.79/lit ');
     writeln;
     write('Enter Your Lit = ');readln(x);
     writeln;

     if x<0 then
     writeln('Error Of Lit')
     else
     writeln('Your Bath = ',x*desel:1:2)
     readln;
end.
หัวข้อ: โปรแกรม ถามก่อนว่าจะออกจากโปรแกรมยัง Yes/No
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 14, 2009, 21:05:22
โปรแกรม ถามก่อนว่าจะออกจากโปรแกรมยัง Yes/No

โปรแกรมนี้จะไม่หยุดทำงาน จนกว่าจะกด n ครับผม หุหุ ลองนำไปประยุกต์ใช้ดู

program it4x;
uses crt;
var ans:char;
begin
     clrscr;
repeat
Write('Do you want to continue (Y/N) = '); readln(ans);
ans:=upcase(ans);
until ans ='N';
end.
หัวข้อ: โปรแกรมถาม ต้องการออกจากโปรแกรมไหม Yes/no
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 14, 2009, 21:09:33
โปรแกรมถาม ต้องการออกจากโปรแกรมไหม Yes/no

program it4x;
uses crt;
var ans:char;
begin
     clrscr;
repeat
Write('Do you want to Exit (Y/N) = '); readln(ans);
ans:=upcase(ans);
until ans ='Y';
end.
หัวข้อ: โปรแกรม เลือกแบบเมนู หลังใช้โปรแกรมเส็ด มีถามก่อนออก
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 14, 2009, 21:25:53
โปรแกรม เลือกแบบเมนู หลังใช้โปรแกรมเส็ด มีถามก่อนออก

หลังใช้โปรแกรมเสร็จ จะมีถามก่อนออก หุหุ จะออกก็ต่อเมื่อกด Y  โปรแกรมนี้โดนขอมาอีกตามเคย หุหุ

program it4x;
uses crt;
var x,ans:char;
begin
repeat
clrscr;
writeln('Select Choice');
writeln('-------------');
writeln('1.');
writeln('2.');
writeln('3.');
writeln('4.Exit');
write('Please Select Choice = ');readln(x);
clrscr;
case x of
'1' : writeln('1');
'2' : writeln('2');
'3' : writeln('3');
end;

Write('Do you want to Exit (Y/N) = '); readln(ans);
ans:=upcase(ans);
until ans ='Y';
end.
หัวข้อ: โปรแกรม หาร 3 ลงตัวโดยกำหนดเอง และ วนซ้ำได้
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 27, 2009, 16:27:33
โปรแกรม หาร 3 ลงตัวโดยกำหนดเอง และ วนซ้ำได้

ถูกขอมาจากนี่นะครับ http://www.it4x.com/forum/index.php?topic=1825.0 (http://www.it4x.com/forum/index.php?topic=1825.0)

โค๊ดโปรแกรม  อันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับ ผิดพลาดไงรายงานผลด้วยเพราะผมยังไม่ได้ลง PASCAL ไว้

Program it4x;
uses crt;
var i,x,loop:integer;
begin
   repeat
      clrscr;
      writeln('Input Your Start Num = ');readln(i);
      writeln('Input Your End Num = ');readln(x);
        loop:=1;
        writeln('Program 5 cut 100');
        writeln('*****************');
        writeln;
         while i<=x  do
            begin
               i:=i+1;
               if i mod 3 = 0 then
                      begin
                              writeln(loop,')' ,i,' ');
                              loop:=loop+1;
                      end;
            end;
   writeln('Do you Want To Counting (Y/N)');readln(ans);
   ans:=upcase(ans);
   until ans ='N';

end.
หัวข้อ: โปรแกรม คำนวณหาปี Leap Year : Pascal
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ ธันวาคม 15, 2009, 22:27:21
โปรแกรม คำนวณหาปี Leaf Year

ปี Leaf Year ก็คือ ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันครับ


Program it4x_leafyear;
uses crt;
var year:integer;
begin
     clrscr;
     write('In Put Your Year = ');readln(year);
     clrscr;
     if (Year mod 4 = 0)
     and ((Year mod 100 <> 0)
     or (Year mod 400 = 0)) then
        writeln ('Leaf Year')
else
        writeln ('Not Leaf Year');
        readln;
end.
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: alist ที่ สิงหาคม 23, 2010, 13:31:28
ช่วยหน่อยนะคะ
 ถ้าเราต้องการแปลงหน่วยที่ดินจากตารางวาเป็นตารางเมตร
ขอบคุณคะ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 23, 2010, 18:01:13
ช่วยหน่อยนะคะ
 ถ้าเราต้องการแปลงหน่วยที่ดินจากตารางวาเป็นตารางเมตร
ขอบคุณคะ

เอาสูตรมาดิครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: alist ที่ สิงหาคม 25, 2010, 11:53:20
อืมขอโทษด้ยนะตัวเองก้อยังงงอยู่เลยไม่รู้ทำไงดีเลยขอให้ช่วย
สูตรแบบนี้หรือเปล่า
  1  ไร่                          =  4  งาน  หรือ  400  ตารางวา

    1  วา                          =  2  เมตร

    1  ตารางวา                  =  4  ตารางเมตร

    1  ไร่                          =  1,600  ตารางเมตร

    1  เมตร                       =  100  เซนติเมตร

    1  ตารางเมตร               =  10,000  ตารางเซนติเมตร

    1  ลูกบาศก์เมตร            =  1,000,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร

    1  กิโลเมตร                  =  1,000  เมตร

    1  ตารางกิโลเมตร          =  1,000,000  ตารางเมตร

    1  ตารางกิโลเมตร          =  625  ไร่

    1  เอเคอร์                    =  2.53  ไร่  หรือ  4,046.86  ตารางเมตร

    1  เมตร                       =  39.37  นิ้ว

    1  ฟุต                         =  30.48  เซนติเมตร

    1  หลา                        =  91.44  เซนติเมตร

    1  ไมล์                        =  1,609.34  เมตร

    1  เฮกตาร์                   =  10,000  ตารางเมตร  =  6.25  ไร่
ขอโทษด้วยนะถ้าไม่ถู้
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: alist ที่ สิงหาคม 26, 2010, 18:35:49
อันนี้ได้หรือเปล่าคะหน้าจะเป็นแนวให้ได้
จงคำนวณหาความยาวของพื้นที่แปลงหนึ่งซึ่งมีพื้นที่ 120 ตารางวา กว้าง 10 ตารางวา
คำนวณความยาวของพื้นที่ = พื้นที่/ความกว้าง
ช่วยอีกครั้งนะคะ่ส่งวันจันนี้แล้วต้องตายแน่ๆเลย
ขอบคุณล้วงหน้าเลย
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: isin ที่ กันยายน 05, 2010, 20:50:20
อยากได้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม ที่ เกี่ยว กับ  stack อะคับได้ป่าว จาเอาไปเขียนโปรเจ๊ก
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: party02 ที่ กันยายน 13, 2010, 16:16:35
ช่วยเขียนโปรแกรม ร้านขายเสื้อผ้าให้น่อยได้ไหมค่ะ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: killers ที่ กันยายน 27, 2010, 17:12:29
ช่วยหน่อยคิดไม่ออกครับ
-โปรแกรมแสดงผลค่าตัวเลขสูงสุด ที่ได้จากการรับข้อมูลค่าตัวเลขจำนวนเต็ม
 เข้าทางแป้นพิมพ์ จำนวน 3ชุด
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ɹǝʞɔɐɹɔ-[ɹ]ǝuunƃ ที่ สิงหาคม 25, 2011, 21:09:08
อยากทำแบบว่า.. คำนวณเลขบัตรประชาชนอ่ะครับ ทำยังไงหรอครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 25, 2011, 21:42:35
อยากทำแบบว่า.. คำนวณเลขบัตรประชาชนอ่ะครับ ทำยังไงหรอครับ

Javascripts เถิดคับ Pascal ไม่ค่อยทำกันแล้วอ่ะครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Pornurai22 ที่ สิงหาคม 25, 2011, 22:47:17
ถึงเจ้าของกระทู้  คืออยากจะรบกวนหน่อยนะคะว่าช่วยเขียนปาสคาล1โปรแกรมหลักแล้รมีห้าโปรแกรมย่อยอยู่ในนั้นน่ะค่ะ  ขอเป็นเรื่องการหาพ.ท.สี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ค่ะ  รบกวนด้วยนะค่ะ  อันนี้ด่วนจริงๆ ขอบคุณมากมากนะคะ :)
 :'( :-*
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 26, 2011, 10:02:35
ถึงเจ้าของกระทู้  คืออยากจะรบกวนหน่อยนะคะว่าช่วยเขียนปาสคาล1โปรแกรมหลักแล้รมีห้าโปรแกรมย่อยอยู่ในนั้นน่ะค่ะ  ขอเป็นเรื่องการหาพ.ท.สี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ค่ะ  รบกวนด้วยนะค่ะ  อันนี้ด่วนจริงๆ ขอบคุณมากมากนะคะ :)
 :'( :-*


เอาจากกระทุ้นี้ไงครับ

โปรแกรม คำนวณ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม แบบเลือก Choice ใช้ Case นะครับ

อันนี้ครับ แล้วเพิ่มอีก 2 โปรแกรมเอง ลองดูครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ɹǝʞɔɐɹɔ-[ɹ]ǝuunƃ ที่ สิงหาคม 27, 2011, 06:54:48
อยากทำแบบว่า.. คำนวณเลขบัตรประชาชนอ่ะครับ ทำยังไงหรอครับ

Javascripts เถิดคับ Pascal ไม่ค่อยทำกันแล้วอ่ะครับ

จำเป็นต้องใช้ในการสอบอ่ะครับผม
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: bunlusak ที่ กันยายน 05, 2011, 10:55:47
รบกวนของตัวอย่างโปรแกรมคำนวณคะแนน รวมจากการรับค่าคะแนนกลางภาค และปลายภาค เพื่อนพิจารณาว่าสอบผ่านหรือสอบตก โดยแสดงผลการสอบ ถ้าคะแนนรวมต่ำกว่า 60 คะแนน

input midterm score=>( รอรับค่าคะแนนกลางภาค)
input final score= > (รอรับค่าคะแนนปลายภาค)
you Pass!! (ในกรณีสอบได้มากกว่า 60 คะแนน)
you Fall  !! (ในกรณีสอบไม่ถึง 60 คะแนน)


รบกวนของตัวอย่างทีนะครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 06, 2011, 12:33:01
รบกวนของตัวอย่างโปรแกรมคำนวณคะแนน รวมจากการรับค่าคะแนนกลางภาค และปลายภาค เพื่อนพิจารณาว่าสอบผ่านหรือสอบตก โดยแสดงผลการสอบ ถ้าคะแนนรวมต่ำกว่า 60 คะแนน

input midterm score=>( รอรับค่าคะแนนกลางภาค)
input final score= > (รอรับค่าคะแนนปลายภาค)
you Pass!! (ในกรณีสอบได้มากกว่า 60 คะแนน)
you Fall  !! (ในกรณีสอบไม่ถึง 60 คะแนน)


รบกวนของตัวอย่างทีนะครับ

ดัดแปลงจากโค๊ดตัดเกรดได้เลยครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: bunlusak ที่ กันยายน 07, 2011, 15:43:14
ขอบใจมากเดียวผมลองดูครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cartoonzazz ที่ กันยายน 14, 2011, 13:21:17
ขอ โปรแกรมตัวอย่าง . . ราคาสินค้า ค่ะ

จำนวนสินค้า       ราคาต่อชิ้น

1- 10               50 บ.

11 – 100           45บ.

101 – 1,000       40บ.

มากกว่า 1,000 ขึ้นไป 30บ.

ประมาณนี้ ค่ะ    ::)
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ɹǝʞɔɐɹɔ-[ɹ]ǝuunƃ ที่ กันยายน 18, 2011, 09:04:51
ขอ โปรแกรมตัวอย่าง . . ราคาสินค้า ค่ะ

จำนวนสินค้า       ราคาต่อชิ้น

1- 10               50 บ.

11 – 100           45บ.

101 – 1,000       40บ.

มากกว่า 1,000 ขึ้นไป 30บ.

ประมาณนี้ ค่ะ    ::)

(http://s1.ishare.in.th/image/9925/untitled.png)
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: markkuza007 ที่ กรกฎาคม 13, 2012, 22:04:49
ผมอยากได้ตัวอย่าง ภาษาปาสคาลที่แสดงเฉพาะเลขคู่ ไปจนถึง n ครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sake0077 ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 00:23:57
อยากให้ลองเขียนแบบนี้ให้ดูหน่อยอะครับ คำนวณภาษ๊เงินได้โดยการรับข้อมูลเป็น  เงินเดือน โบนัส โอที มีเงื่อนไขว่า ถ้าเงินได้คงเหลือ 1-100000 บาท เสียภาษี 5% 100001-150000 บาทเสียภาษี 7% 150001-200000 บาทเสียภาษี 10% 200001-ขึ้นไป เสียภาษี 15% แสดงผลรวมที่ได้ทั้งหมด กับภาษีที่ต้องชำระ   รบกวนทำให้ดูหน่อยได้ปะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างยิ่งนะครับบบบบบ :P :P
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 11:30:20
อยากให้ลองเขียนแบบนี้ให้ดูหน่อยอะครับ คำนวณภาษ๊เงินได้โดยการรับข้อมูลเป็น  เงินเดือน โบนัส โอที มีเงื่อนไขว่า ถ้าเงินได้คงเหลือ 1-100000 บาท เสียภาษี 5% 100001-150000 บาทเสียภาษี 7% 150001-200000 บาทเสียภาษี 10% 200001-ขึ้นไป เสียภาษี 15% แสดงผลรวมที่ได้ทั้งหมด กับภาษีที่ต้องชำระ   รบกวนทำให้ดูหน่อยได้ปะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างยิ่งนะครับบบบบบ :P :P

ใช้ IF then else ครับให้แนวคิดแล้วกันครับ ประมาณว่า

 if money<=100000 then
        writeln('เสียภาษี 5% = ',(5/100)*money:1:2);
     else
        begin
        if money<=150000 then
            writeln('เสียภาษี 7% = ',(7/100)*money:1:2);
        end

ให้แนวทางคร่าวๆแล้วครับ ลองไปดัดแปลงดูครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 11:34:46
ขอ โปรแกรมตัวอย่าง . . ราคาสินค้า ค่ะ

จำนวนสินค้า       ราคาต่อชิ้น

1- 10               50 บ.

11 – 100           45บ.

101 – 1,000       40บ.

มากกว่า 1,000 ขึ้นไป 30บ.

ประมาณนี้ ค่ะ    ::)

ใช้ IF then else ครับให้แนวคิดแล้วกันครับ ประมาณว่า

 if amount<=10 then
        writeln('จำนวนชิ้น 1-10 ราคา 50 = ',50*amount:1:2);
     else
        begin
        if money<=100 then
            writeln('จำนวนชิ้น 11-100 ราคา 45 = ',45*amount:1:2);
        end

ให้แนวทางคร่าวๆแล้วครับ ลองไปดัดแปลงดูครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 11:37:20
ผมอยากได้ตัวอย่าง ภาษาปาสคาลที่แสดงเฉพาะเลขคู่ ไปจนถึง n ครับ

ใช้ for loop ครับ มีตีวอย่างในหน้าแรกแล้วครับ

โค๊ด: [Select]
program For_1_100;
uses crt;
var i,x:integer;
begin
      clrscr;
      x:=1;
                writeln('Program 1_100/5 Use For');
                writeln('***********************');
                writeln;
      for i:=1 to 100 do
      begin
         if(i mod 5)=0 then
                        begin
         writeln(x,') Number = ',i);
         x:=x+1;
                        end;
      end;
      readln;
end.

ให้เราเปลี่ยนเลข 5 เป็นเลข 2 เท่านั้นครับ แล้วให้ทำการรับค้า readln  มาลง 100 แทนครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: farokingdom ที่ สิงหาคม 03, 2012, 19:44:53
อยากรู้เกี่ยวกับอัตรา ที่เกิดขึ้นบ่อยๆอะครับ พอดีตอนนี้มีงานเกี่ยวกับภาษี ก็พอจับใจความคร่าวๆได้บ้าง แต่ในหนังสือ
ไม่บอกเลยครับ ว่าอัตราส่วน 1:2 2:3 3:4 blah blah มันคืออะไร แล้วมีผลอย่างไร แถลงการให้ทีนะครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 03, 2012, 21:11:30
อยากรู้เกี่ยวกับอัตรา ที่เกิดขึ้นบ่อยๆอะครับ พอดีตอนนี้มีงานเกี่ยวกับภาษี ก็พอจับใจความคร่าวๆได้บ้าง แต่ในหนังสือ
ไม่บอกเลยครับ ว่าอัตราส่วน 1:2 2:3 3:4 blah blah มันคืออะไร แล้วมีผลอย่างไร แถลงการให้ทีนะครับ ขอบคุณครับ


ขอดูโค๊ดทั้งหมดหน่อยครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sake0077 ที่ สิงหาคม 27, 2012, 09:30:10
ช่วยคิดโปรแกรม คำนวนค่าแท๊กซี่ให้ทีสิครับ แบบ กิโลเมตรแรก 35 บาท ต่อไปกิโลละ 3  บาท   ขอบคุณล่วงหน้านะครับ  :) :)
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 27, 2012, 11:50:02
ช่วยคิดโปรแกรม คำนวนค่าแท๊กซี่ให้ทีสิครับ แบบ กิโลเมตรแรก 35 บาท ต่อไปกิโลละ 3  บาท   ขอบคุณล่วงหน้านะครับ  :) :)

ผมจะเขียนแต่า่วนคำนวให้นะครับ นำไปดัดแปลงต่อได้เลยครับ ให้ใช้ For loop i เข้ามาช่วยครับ ยอดเงินทั้งหมดจะถูกเก็บที่ total

โค๊ด: [Select]
if i=1 then
   total:=35;
else
   total:=total+3;
end;
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sake0077 ที่ สิงหาคม 27, 2012, 21:40:04
คือว่า  โปรแกรมคำนวณค่าแทกซี่ ขอละเอียดอีกนิดนึงได้ปะครับ  คือผมไม่ค่อยเก่งอ่าา  :P :P
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 28, 2012, 00:47:26
คือว่า  โปรแกรมคำนวณค่าแทกซี่ ขอละเอียดอีกนิดนึงได้ปะครับ  คือผมไม่ค่อยเก่งอ่าา  :P :P

ประมาณรับค่า i จากแป้นพิมพ์เป็นจำนวนกิโลเมตรครับผม

แล้วให้ for loop อยากให้ลองศึกษาจากตัวอย่างก่อนครับ ถ้าไม่เข้าใจเดียวมาอธิบายเพิ่มครับ

พอใน for loop  ก็เอาโค๊ดผมไปวางได้เลยครับ

สุดท้ายก็ให้แสดง Total ครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sake0077 ที่ สิงหาคม 28, 2012, 20:32:22
คืออยากให้เขียนตัวอย่างการใช้คำสั่ง for ให้ดูหน่อยอะครับ  รบกวนหน่อยนะครับ :P
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ สิงหาคม 30, 2012, 14:09:32
โค๊ด: [Select]
program Taxi_Miter;
uses crt;
var i,x:integer;
begin
      clrscr;
      x:=1;
      distance:= 30;
      for i:=1 to distance do
      if i=1 then
         total:=35;
      else
         total:=total+3;
      end;
      i:=i+1;
end.

จะเปลี่ยนแปลงกิโลเมตรก็ตรง distance ครับ

ลองดูครับ ยังไม่ได้ลองเทสนะครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: poppies ที่ กันยายน 04, 2012, 22:21:05
ขอบคุณกระทู้นี่มากๆครับ ผมทำงานเสร็จไปหลายงานเลย
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: toomdemon ที่ กันยายน 11, 2012, 08:24:04
ขอโปรแกรม     เครื่องคิดเลข

กับ    โปรแกรม แปลงค่า เงิน สกุลต่างๆ เช่น เงิน ไทยเป็นดอนล่า อะไรแบบนี้อะคับ

โปรแกรมแปลงค่าน่ำหนัก 
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 11, 2012, 14:28:59
ขอโปรแกรม     เครื่องคิดเลข

กับ    โปรแกรม แปลงค่า เงิน สกุลต่างๆ เช่น เงิน ไทยเป็นดอนล่า อะไรแบบนี้อะคับ

โปรแกรมแปลงค่าน่ำหนัก 

จะแนะนำเป็นแค่แนวทางนะครับ

เงินแปลงสกุลเงินต่างๆ
ก็ใช้ if เหมือนพวกตัดเกรด ขั้นตอนแรก แสดงเมนูก่อน ว่า 1,2,3,4 สกุลเงินอะไร แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเท่าไหร่ จากนั้นก็ให้กรอกจำนวน แล้วแปลงตามเงื่อนไข นั้นๆ

เครื่องคิดเลข ก็ใช้เหมือนกันครับ รับค่าตัวเลข แล้วก็ให้ระบุเงื่อนไข ว่าให้ทำอะไร

ค่าน้ำ ค่าไฟ ก็ ให้รับจำนวนหน่วย มา * กับจำนวน หน่วย / บาท
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: gband ที่ กันยายน 11, 2012, 23:25:34
สวัสดีครับ พอดีผมได้นำโปรแกรม pascal หาค่า total ของ salary จะเอาไปเสริมเป็น โปร ช่วยคำนวนหารถยนต์ยี่ห้อ honda โดยทำงานจากการ รับค่าเงินเดือนมาคิด ลบค่าภาษี ตาม เรท คือ ถ้า เงินเดือนน้อยกว่า10000บาท ไม่เสียภาษี
ถ้า เงินเดือน 10001-30000 เสียภาษี 3%
ถ้า เงินเดือน 30001-50000 เสียภาษี 5%
ถ้า เงินเดือน 50001 ขึ้นไป เสียภาษี 7% จากนั้นเมื่อได้ เงินเดือนสุทธิ ก็จะมาจัดเรทอีกรอบ ว่าเหมาะสมกับรอรุ่นไหนขอ honda คือ ถ้ามีเงินเดือนสุทธิ <= 15000 จะเป็นรุ่น BIRO // ถ้ามีเงินเดือนสุทธิ <= 25000 จะเป็นรุ่น JAZZ , CITY //  ถ้ามีเงินเดือนสุทธิ <= 35000 จะเป็นรุ่น CIVIC,FEED  //  นอกเหนือจากนี้ เป็นรุ่น ACCORD,CR-V,ODYSSEY,CR-Z
ประมาณนี้อะครับ แต่ตอนนี้ที่ผมจะเสริมเค้าไป
ช่วงเรทของ total อะครับ ผมเขียนแบบนี้เข้าไป

begin
 if salary<=30000 then
 begin
  tax:=salary*3/100;
  writeln('Your tax 3% = ',tax:1:2);
  total:=salary-tax:
  writeln('Your totalsalary = ',total:1:2); 
  if total<=10000 then
  begin
    writeln('Hoda Motorcycle');
  end
  else
  begin
    if total<=15000 then
      begin
      writeln('Honda BRIO');
      end
  end
  else
  end;
begin
 if salary<=50000 then
 begin
  tax:=salary*7/100;
  writeln('Your tax 7% = ',tax:1:2);
  total:=salary-tax:
  writeln('Your totalsalary = ',total:1:2);

 :-X
แล้วพอรันออกมาในช่วง 10001-15000 ที่ตั้งใจให้โชว์ออกมาแค่ รุ่น BIRO แต่มันโชว์ ทั้งแบบที่คิด เงินเดือน 10001 เอาไปคิด tax 5% ซื้อไม่ได้จะกำหนดให้โชว์ แล้วก็ รุ่นรถก็ขึ้นมาหมดเลย ที่พิมไป งงมาครับ ตรงวาง if  begin end ให้ แสดงแต่ที่เราต้องการรบกวนช่วยแนะนำการวาง ที่ถูกต้องให้ดูหน่อยครับ  ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ ผม อิอิ ^^ :-*
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: toomdemon ที่ กันยายน 12, 2012, 20:06:32
แปลงค่าเงิน สกุลต่างๆ ผม ลองเขียนแล้ว RUN ไม่ได้พี่แก้ให้ผมด้วยนะคับ
program teat1;
uses Crt;
var baht,donller,euro,yen,money:integer;
begin
    Clrscr;
    writeln('inset you money=');
    writeln('1.donller');
    writeln('2.euro');
    writeln('3.yen');
    writeln;
    case money of
         '1donller':begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('donller='); readln(donller);
                     money: 30*donller*baht=;
                     writeln('money donller=')
                     end;
          '2euro'  :begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('euro='); readln(euro);
                     money: 50*euro*baht=;
                     writeln('money euro=')
                     end;
           '3yen'  :begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('yen='); readln(yen);
                     money 40*yen*baht=;
                     end;
        readln;
End.
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กันยายน 12, 2012, 23:06:27
เดียวไว้เคลียงานเส็ดแวะมาดูให้นะครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: toomdemon ที่ กันยายน 14, 2012, 16:53:57
แก้ให้ ด้วย น๊ะค๊าบ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: playf0rfun ที่ ตุลาคม 28, 2012, 10:05:00
อยากให้ช่วยเขียนโปรแกรม แปลงเลขฐาน 2 เป็น 10 แล้ว จากฐาน 10 เป็น 2 ครับ ช่วยเขียนให้ดูหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: best868 ที่ พฤศจิกายน 28, 2012, 23:49:10
พี่ครับ ผมขอคำสั่ง
โปรแกรม คำนวณ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม แบบเลือก Choice ใช้ Case แต่ให้เวลาคำนวนเสร็จแล้วก็ให้กลับไปหน้าเมนูเหมือนเดิม จะได้หรือปาวคับ
ขอขอบคุณร่วงหน้าครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้ที่นี่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jan_tao ที่ มกราคม 18, 2013, 10:19:45
รบกวนหน่อยนะค่ะ  :-*
เขียนโปรแกรมตัดเกรดโดยรับข้อมูล

รหัส ชื่อ สกุล คะแนนสอบ 3 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

80-100 เกรด 4

75-79 เกรด 3.5

70-74 เกรด 3

65-99 เกรด 2.5

60-64 เกรด 2

55-59 เกรด 1.5

50-54 เกรด 1

0-49 เกรด 0

ให้วนลูปด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
[/b]
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: วาสนา ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 20:41:07
พี่ค่ะ ช่วนคิดโปรแกรมคำนวนน้ำหนักว่าอ้วนหรือไม่อ้วน โดยให้พิมชื่อ อายุ ส่วนสูง แล้วน้ำหนัก แล้วบอกว่าส่วนสูงแค่นี้ควรมีน้ำหนักเท่าไหร่นะค่ะ ช่วยหน่อนนะค่ะ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 21:05:30
โปรแกรมคำนวณหาค่า BMI ภาษา Pascal

program bmi;
var bmi,x,y:real;
begin
writeln('กรุณาระบุความสูง (เมตร): ');
readln(x);
writeln('ระบุน้ำหนัก (กิโล): ');
readln(y);
bmi:=y/(x*x);
writeln('ค่า BMI ของคุณ = : ',bmi:0:2);
หากต้องการเช็คเงื่อนไขเพิ่มให้เขียนตรงนี้เช่น bmi>30 อ้วน ตรงนี้ห้ามเอาลงโค๊ด
readln;
end.
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: วาสนา ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 21:24:45
พี่คะ คำสั่งนี้หนูลองเอามารันแล้ว มันผิดตรงไหนคะ พี่ช่วยหน่อยนะค่ะ

program teat1;
uses Crt;
var baht,donller,euro,yen,money:integer;
begin
    Clrscr;
    writeln('inset you money=');
    writeln('1.donller');
    writeln('2.euro');
    writeln('3.yen');
    writeln;
    case money of
         '1donller':begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('donller='); readln(donller);
                     money: 30*donller*baht=;
                     writeln('money donller=')
                     end;
          '2euro'  :begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('euro='); readln(euro);
                     money: 50*euro*baht=;
                     writeln('money euro=')
                     end;
           '3yen'  :begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('yen='); readln(yen);
                     money 40*yen*baht=;
                     end;
        readln;
End.
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 22:56:48
พี่คะ คำสั่งนี้หนูลองเอามารันแล้ว มันผิดตรงไหนคะ พี่ช่วยหน่อยนะค่ะ

program teat1;
uses Crt;
var baht,donller,euro,yen,money:integer;
begin
    Clrscr;
    writeln('inset you money=');
    writeln('1.donller');
    writeln('2.euro');
    writeln('3.yen');
    writeln;
    case money of
         '1donller':begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('donller='); readln(donller);
                     money: 30*donller*baht=;
                     writeln('money donller=')
                     end;
          '2euro'  :begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('euro='); readln(euro);
                     money: 50*euro*baht=;
                     writeln('money euro=')
                     end;
           '3yen'  :begin
                     write('baht='); readln(baht);
                     write('yen='); readln(yen);
                     money 40*yen*baht=;
                     end;
        readln;
End.

พี่ดูคร่าวๆนะครับ

ยังไม่รับค่าตัวแปร money เลยครับ

แล้วส่วน money ประกาศด้านบนเป็น int ในเงื่อนไข เช็คเป็น string ต้องใช้ 1,2,3,4 เป็นตัวเลขจำนวนเต็มครับ

หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jojojoy bj ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2013, 13:31:03
program it4x;
uses crt;
var x,i,base,high:integer;
begin
     clrscr;
     writeln('Welcome To Program Calculator');
     writeln('-----------------------------');
     writeln('1.Rectangle');
     writeln('2.Circle');
     writeln('3.Triangle');
     writeln;
     write('Please Select Choice : ');
     readln(i);
     case i of
     1 :  begin
              clrscr;
              writeln('Program Rectangle');
              writeln('-----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',high*base);
          end;
     2 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Circle');
              writeln('--------------');
              writeln;
              write('Input Your Radius = ');readln(x);
              writeln('Area Of Circle is = ',3.14*x*x:1:2);
          end;
     3 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Triangle');
              writeln('----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',0.5*high*base:1:2);
          end;
     else
         begin
              clrscr;
              writeln('Your Unkwon Choice!!')
         end;
     end;
     writeln;
     write('Press Any Key To Exit');
     readln;
end.
____________________________________________
ถ้าเรา อยากเปลี่ยน จาก คำสั่ง CASE เป็น while เรา ต้องเลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตรงไหน บ้างค่ะ แร้ว ก็ เพิ่ม  ให้ผู้ใช้ กด 1 ถ้าต้องการทำงานต่อ กด 0 ต้องการหยุดทำงาน.............ลอง เปลี่ยนหลายครังแระ แต่ ทำไม่ได้สักที  รบกวนหน่อย นะค่ะ ........ขอบคุณ มากๆๆๆๆๆ ล่วงหน้า ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2013, 17:04:39
program it4x;
uses crt;
var x,i,base,high:integer;
begin
     clrscr;
     writeln('Welcome To Program Calculator');
     writeln('-----------------------------');
     writeln('1.Rectangle');
     writeln('2.Circle');
     writeln('3.Triangle');
     writeln;
     write('Please Select Choice : ');
     readln(i);
     case i of
     1 :  begin
              clrscr;
              writeln('Program Rectangle');
              writeln('-----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',high*base);
          end;
     2 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Circle');
              writeln('--------------');
              writeln;
              write('Input Your Radius = ');readln(x);
              writeln('Area Of Circle is = ',3.14*x*x:1:2);
          end;
     3 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Triangle');
              writeln('----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',0.5*high*base:1:2);
          end;
     else
         begin
              clrscr;
              writeln('Your Unkwon Choice!!')
         end;
     end;
     writeln;
     write('Press Any Key To Exit');
     readln;
end.
____________________________________________
ถ้าเรา อยากเปลี่ยน จาก คำสั่ง CASE เป็น while เรา ต้องเลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ตรงไหน บ้างค่ะ แร้ว ก็ เพิ่ม  ให้ผู้ใช้ กด 1 ถ้าต้องการทำงานต่อ กด 0 ต้องการหยุดทำงาน.............ลอง เปลี่ยนหลายครังแระ แต่ ทำไม่ได้สักที  รบกวนหน่อย นะค่ะ ........ขอบคุณ มากๆๆๆๆๆ ล่วงหน้า ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ

while เป็น loop นะครับ

เพราะฉะนั้น จะใช้  while แทน  case เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ ยกเว้นแต่จะเอา while ครอบให้มันวนซ้ำการทำงานเรื่อยๆ ได้ครับ

program it4x;
uses crt;
var x,i,base,high:integer,keyx:integer;
while keyx=1  do
      begin
         clrscr;
     writeln('Welcome To Program Calculator');
     writeln('-----------------------------');
     writeln('1.Rectangle');
     writeln('2.Circle');
     writeln('3.Triangle');
     writeln;
     write('Please Select Choice : ');
     readln(i);
     case i of
     1 :  begin
              clrscr;
              writeln('Program Rectangle');
              writeln('-----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',high*base);
          end;
     2 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Circle');
              writeln('--------------');
              writeln;
              write('Input Your Radius = ');readln(x);
              writeln('Area Of Circle is = ',3.14*x*x:1:2);
          end;
     3 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Triangle');
              writeln('----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',0.5*high*base:1:2);
          end;
     else
         begin
              clrscr;
              writeln('Your Unkwon Choice!!')
         end;
     end;
     writeln;
     write('Press 1 To Continue');
     readln(keyx);
      end;


อันนี้เป็นโค๊ดคร่าวๆครับ ลองไปดัดแปลงแก้ไขดูครับ หมายเหตุ* ยังไม่ได้ลองรันครับ อาจมี error ได้ แค่ให้แนวคิดครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jojojoy bj ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2013, 18:18:45
ค่ะ ขอบคุณ น๊ คร๊......แต่ลองรันดูแร้ว  ติด ตรง while นิดนึง ......จะลองแก้ ดูค่ะ

ขอบคุณ นะ ค่ะ ::) ???
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jojojoy bj ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2013, 18:28:45
รบกวน  อีก ข้อ  นะ ค่ะ    :P :P :P

รับค่าคะแนน  ยืยยันค่าคะแนนที่รับ ตรวจสอบเกรดที่ได้รับ ใช้คำสั่ง while
____________________________
enter score 79
you entered 79 correct? (y/n):n
Enter score again   97
this time you entered  97 correct? (y/n) :  y

you grade :   A
 :-X  8) ??? :-* :-* :-*

รบกวนหน่อย นะค่ะ  คุณ  moshi  ขอบคุณคร้าาาาาาา
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2013, 21:15:02
รบกวน  อีก ข้อ  นะ ค่ะ    :P :P :P

รับค่าคะแนน  ยืยยันค่าคะแนนที่รับ ตรวจสอบเกรดที่ได้รับ ใช้คำสั่ง while
____________________________
enter score 79
you entered 79 correct? (y/n):n
Enter score again   97
this time you entered  97 correct? (y/n) :  y

you grade :   A
 :-X  8) ??? :-* :-* :-*

รบกวนหน่อย นะค่ะ  คุณ  moshi  ขอบคุณคร้าาาาาาา


น่าจะประมาณนี้ครับ

write('Enter Score = ');
readln(score);
while x != 1 do
begin
write('you ebtered ',score,' correct? (y/n) = ');
readln(check);
if check='y' then
     begin
           x = 1
     end
else
     begin
          write('Enter Score again = ');
          readln(score);
           x = 2
     end
end
     if score>0 then
     begin
        if score<50 then
      begin
         writeln('Your Grade F');
      end
      else
         begin
            if score<60 then
            begin
            writeln('************');
            writeln('Your Grade D');
            end
            else
            begin
               if score<70 then
               begin
               writeln('************');
               writeln('Your Grade C');
               end
               else
               begin
                  if score<80 then
                  begin
                  writeln('************');
                  writeln('Your Grade B');
                  end
                  else
                  begin
                     if score<101 then
                     begin
                     writeln('************');
                     writeln('Your Grade A');
                     end
                     else
                     begin
                     writeln('***********');
                     writeln('Error Score');
                     end;
                  end;
               end;
            end;
         end;
        end
     else
     begin
      writeln('***********');
        writeln('Error Score');
     end;
    writeln;
    writeln;
    writeln('Press Any Key To Exit');
     readln;


ไม่ได้ลองรันจริงนะครับ ไม่ได้เขียน Pascal นานแล้วไม่มีโปรแกรม ลองๆแนวนี้ครับ ตรงสีแดงๆอาจมีเออเร่อลองไล่แก้ดูอีกทีครับ
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jojojoy bj ที่ มีนาคม 03, 2013, 00:02:31
ขอบคุณ นะค่ะ   :) :) มาช้าไปหน่อย มัวอ่านหนังสือ ยุ๊ ไม่ได้เปิดคอม เรยยย 

ขอบคุณ คร๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟ ::) ::) ::) ::)
หัวข้อ: Re: แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Moshi ที่ มีนาคม 03, 2013, 00:53:37
:) แวะมาเยี่ยมเว็บบ่อยๆนะครับ