ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
ช่วยผมแปล ที ครับ เพื่อนฝากมา
แสดงแล้ว 4232 ครั้ง /
มกราคม 18, 2010, 18:03:17

topsa55yo

ออฟไลน์
กระทู้ : 47
คะแนนขอบคุณ : 0
ไม่รู้แปลถูกไหม แก้ให้ หน่อย ว่าบรรทัดไหน แปลว่าไง
Program CheckWeight;
 Uses    Crt;
 Var     name : String[30];
         Height,Weight,SuitWeight, Evaluation : Real;
 BEGIN
         Clrscr;
         Write('Input Your Name         -> ');
         Readln(name);
         Write('Input Your Height (cm.) -> ');
         Readln(Height);
       Write('Input Your Weight (Kg.) -> ');
         Readln(Weight);
         SuitWeight := (Height - 100) * 0.9;
         Evaluation := ((Weight/SuitWeight)-1)*100;
         Writeln('Suitable Weight is ', SuitWeight:1:2,'kg.');
         If Evaluation > 10 then
 Begin
        Writeln('You are overweight. (',Evaluation:1:2,'%)');
                 Writeln('Be on diet !');
            end
         Else If Evaluation < -10 then
                 begin
                   Writeln('You are underweight. (',Evaluation:1:2,'%)');
                   Writeln('Eat more !');
                 end
              Else begin
                      Writeln('You weight approximately . (',Evaluation:1:2,'%)');
                      Writeln('Keep it');
                    end;
        Readln;
        End.
******************************************
CheckWeight โปรแกรม
 CRT ใช้;
 Var name: String [30];
         ความ สูง, น้ำหนัก, SuitWeight, ประเมิน: Real;
 เริ่ม ต้น
         Clrscr;
         เขียน Input ( 'ชื่อ ของ คุณ ->');
         Readln (ชื่อ);
         เขียน Input ( 'ความ สูง (ซม.) -> ของ คุณ');
         Readln (สูง);
         เขียน Input ( 'น้ำหนัก (กก.) -> ของ คุณ');
         Readln (น้ำหนัก);
         SuitWeight: = (ความ สูง - 100) * 0.9;
         ประเมิน: = ((น้ำหนัก / SuitWeight) -1 * 100);
         Writeln ( 'เหมาะ น้ำหนัก เป็น' SuitWeight: 1:2, 'kg.');
         หาก ประเมิน ผล> 10 แล้ว
            เริ่ม ต้น
                 Writeln ( 'คุณ มี น้ำหนัก ตัว มาก เกิน. ประเมิน (': 1:2 ,'%)');
                 Writeln ( 'จะ อยู่ ใน อาหาร!)
            จบ
         อื่น หาก ประเมิน <-10 แล้ว
                 เริ่ม ต้น
                   Writeln ( 'คุณ หนัก น้อย. การ ประเมิน (': 1:2 ,'%)');
                   Writeln (รับประทาน 'เพิ่มเติม!)
                 จบ
              อื่น เริ่ม
                      Writeln ( 'คุณ น้ำหนัก ประมาณ. ประเมิน (': 1:2 ,'%)');
                      Writeln ( 'เก็บ');
                    end;
        Readln;
        จบ.

โปรแกรม เช็คว่าอายุคุณแก่หรือยัง
                       โดยรับค่า ชื่อ สกุล และ อายุของคุณ จากนั้นใช้เงื่อนไขโดย
กำหนดว่า ถ้าอายุ น้อยกว่า 0 = "ERROR"
           ถ้าอายุ 0-10 = "Baby"      = เด็กน้อย
           ถ้าอายุ 11-18 = "teens"    = วัยรุ่น
           ถ้าอายุ 19-30 = "Workers" = วัยทำงาน
           ถ้าอายุ 31-60 = "Elderly" = วัยทอง
           มากกว่า 60 = "Geezer" = คนแก่
เงื่อนไข   IF

program it4x;
uses crt;
var name,surname:string;
    old:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Name = ');
     readln(name);
     write('Input Your SurName = ');
     readln(surname);
     write('How Old Are You ? = ');
     readln(old);
     clrscr;
     writeln('Your name = ',name,' ',surname);
     if old<=0 then
     writeln('Your old Error')
     else
     if old<=10 then
     writeln('Your old Baby')
     else
     if old<=18 then
     writeln('Your old Teens')
     else
     if old<=30 then
     writeln('Your old Workers')
     else
     if old<=60 then
     writeln('Your old Elgerly')
     else
     if old>=61 then
     writeln('Your old Workers');
     ;;;;;;
     readln;
end.
*********************************************************โปรแกรม it4x;
ใช้ CRT;
var ชื่อ, นามสกุล: สาย;
    จำนวนเต็ม อายุ:;
เริ่ม ต้น
     clrscr;
     เขียน Input ( 'ชื่อ ของ คุณ =');
     readln (ชื่อ);
     เขียน Input ( 'นามสกุล ของ คุณ =');
     readln (นามสกุล);
     เขียน ( 'คุณ อายุ เท่า ไหร่? =');
     readln (เดิม);
     clrscr;
     writeln ชื่อ ชื่อ ของ คุณ = '(', '', นามสกุล);
     ถ้า อายุ <= 0 แล้ว
     writeln ข้อ ผิด พลาด เดิม ( 'คุณ')
     อื่น ๆ
     ถ้า อายุ <= 10 จาก นั้น
     writeln ( 'เก่า ของ ทารก)
     อื่น ๆ
     ถ้า อายุ <= 18 จาก นั้น
     writeln ( 'วัยรุ่น อายุ ของ คุณ')
     อื่น ๆ
     ถ้า อายุ <= 30 จาก นั้น
     writeln ( 'แรงงาน เดิม)
     อื่น ๆ
     ถ้า อายุ <= 60 จาก นั้น
     writeln ( 'เก่า Elgerly ของ คุณ')
     อื่น ๆ
     ถ้า อายุ> = 61 จาก นั้น
     writeln ( 'แรงงาน เดิม');
     ;;;;;;                           
readln;             
จบ.


โปรแกรม ตัดเกรดนักเรียน
          เงื่อนไขมีอยู่ว่า    คะแนน     0-49   เกรด   f
     50-59   เกรด  d
      60-69   เกรด  c
      70-79   เกรด  b
     80-100   เกรด  a
              อื่นๆ Error 
 เงื่อนไข  IF

Program Cut_Grade;
Uses crt;
Var score:integer;
Begin
     clrscr;
     write('Input Your Score = ');
     readln(score);
     if score>0 then
Begin
        if score<50 then
Begin
         writeln('Your Grade F');
end
      else
begin
            if score<60 then
begin
            writeln('************');
            writeln('Your Grade D');
end
            else
begin
               if score<70 the
 begin
               writeln('************');
               writeln('Your Grade C');
               end
               else
 begin
                  if score<80 then
                  begin
                  writeln('************');
                  writeln('Your Grade B');
                  end
                  else
                  begin
                     if score<101 then
                     begin
                     writeln('************');
                     writeln('Your Grade A');
                     end
                     else
                     begin
                     writeln('***********');
                     writeln('Error Score');
                     end;
                  end;
               end;
            end;
         end;
        end
     else
     begin
      writeln('***********');
        writeln('Error Score');
     end;
    writeln;
    writeln;
    writeln('Press Any Key To Exit');
     readln;
end.

***********************************************

Cut_Grade โปรแกรม
ใช้ CRT;
คะแนน var: เลข;
เริ่ม ต้น
     clrscr;
     เขียน Input ( 'คะแนน ของ คุณ =');
     readln (คะแนน);
     ถ้า คะแนน> 0 แล้ว
     เริ่ม ต้น
        ถ้า คะแนน <50 แล้ว
      เริ่ม ต้น
         writeln ( 'Grade F ของ คุณ');
      จบ
      อื่น ๆ
         เริ่ม ต้น
            ถ้า คะแนน <60 แล้ว
            เริ่ม ต้น
            writeln ('************');
            writeln ( 'Grade D ของ คุณ');
            จบ
            อื่น ๆ
            เริ่ม ต้น
               ถ้า คะแนน <70 แล้ว
               เริ่ม ต้น
               writeln ('************');
               writeln ( 'Grade C ของ คุณ');
               จบ
               อื่น ๆ
               เริ่ม ต้น
                  ถ้า คะแนน <80 แล้ว
                  เริ่ม ต้น
                  writeln ('************');
                  writeln ( 'เกรด B ของ คุณ');
                  จบ
                  อื่น ๆ
                  เริ่ม ต้น
                     ถ้า คะแนน <101 แล้ว
                     เริ่ม ต้น
                     writeln ('************');
                     writeln ( 'Grade ของ คุณ');
                     จบ
                     อื่น ๆ
                     เริ่ม ต้น
                     writeln ('***********');
                     writeln ( 'คะแนน Error');
                     end;
                  end;
               end;
            end;
         end;
        จบ
     อื่น ๆ
     เริ่ม ต้น
      writeln ('***********');
        writeln ( 'คะแนน Error');
     end;
    writeln;
    writeln;
    writeln ( 'กด คีย์ ใด ออก จาก');
     readln;
จบ.


โปรแกรมคำนวณ ภาษี และยอดเงินสุทธิ
------------------------------
ให้รับค่ารหัสประจำตัว ชื่อสกุล และ เงินเดือน
       ถ้า เงินเดือนน้อยกว่า  10000  บาท    ไม่เสียภาษี
              ถ้า เงินเดือน   10001-30000  เสียภาษี 3%
              ถ้า เงินเดือน   30001-50000  5%
              ถ้า เงินเดือน   50001  ขึ้นไป    7%

ภาษี  =  เงินเดือน*อันตราภาษี
เงินเดือน = เงินเดือน-ภาษี
name ไว้รับชื่อ id ไว้รับรหัส
salary: ไว้รับเงินเดือน
 กำหนดเป็น  longint  เพราะจำนวนเลขเยอะ
 tax  ภาษี
total   เงินเดือนเมื่อหักภาษีแล้ว
เขียนโดยใช้ IF


program it4x;
uses crt;
var id,name:string;
    salary:longint;
    tax,total:real;
begin
     clrscr;
     write('What Is Your Id ? = ');
     readln(id);
     write('What Is Your Name ? = ');
     readln(name);
     write('Input Salary = ');
     readln(salary);
     clrscr;
     writeln('Your Id = ',id);
     writeln('Your Name = ',name);
     if salary<=10000 then
     begin
     writeln('Your Salary = ',salary)
     end
     else
     begin
     if salary<=30000 then
     begin
                       tax:=salary*3/100;
                       writeln('Your Tax 3% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
     end
     else
     begin
     if salary<=50000 then
     begin
                       tax:=salary*5/100;
                       writeln('Your Tax 5% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
     end
     else
         begin
                       tax:=salary*7/100;
                       writeln('Your Tax 7% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
         end;end;end;
         readln;
     end.


***************************


โปรแกรม it4x;
ใช้ CRT;
id var ชื่อ: สาย;
    เงินเดือน: longint;
    ภาษี ทั้งหมด: จริง;
เริ่ม ต้น
     clrscr;
     เขียน ( 'สิ่ง ที่ อยู่ หมายเลข ของ คุณ หรือ ไม่ =');
     readln (id);
     เขียน ( 'อะไร คือ ชื่อ ของ คุณ หรือ ไม่ =');
     readln (ชื่อ);
     เขียน ( 'เงินเดือน Input =');
     readln (เงินเดือน);
     clrscr;
     writeln ( 'Id =' ของ คุณ id);
     writeln ( 'Name =' ชื่อ ของ คุณ);
     ถ้า เงินเดือน <= 10000 แล้ว
     เริ่ม ต้น
     writeln ( 'เงินเดือน =' เงินเดือน ของ ท่าน)
     จบ
     อื่น ๆ
     เริ่ม ต้น
     ถ้า เงินเดือน <= 30000 แล้ว
     เริ่ม ต้น
                       ภาษี: เงินเดือน = * 3 / 100;
                       writeln ( 'คุณ Tax 3% =' ภาษี: 1:2);
                       ทั้งหมด: เงินเดือน = ภาษี;
                       writeln ( 'Total เงินเดือน =' ทั้งหมด: 1:2); ของ คุณ
     จบ
     อื่น ๆ
     เริ่ม ต้น
     ถ้า เงินเดือน <= 50000 แล้ว
     เริ่ม ต้น
                       ภาษี: เงินเดือน = * 5 / 100;
                       writeln ( 'ภาษี 5% ของ คุณ =' ภาษี: 1:2);
                       ทั้งหมด: เงินเดือน = ภาษี;
                       writeln ( 'Total เงินเดือน =' ทั้งหมด: 1:2); ของ คุณ
     จบ
     อื่น ๆ
         เริ่ม ต้น
                       ภาษี: เงินเดือน = * 7 / 100;
                       writeln ( 'ภาษี 7% ของ คุณ =' ภาษี: 1:2);
                       ทั้งหมด: เงินเดือน = ภาษี;
                       writeln ( 'Total เงินเดือน =' ทั้งหมด: 1:2); ของ คุณ
         end; จบ; end;
         readln;
     จบ.โปรแกรม คำนวณ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
แบบเลือก Choice ใช้ Case     Code program

program it4x;
uses crt;
var x,i,base,high:integer;
begin
     clrscr;
     writeln('Welcome To Program Calculator');
     writeln('-----------------------------');
     writeln('1.Rectangle');
     writeln('2.Circle');
     writeln('3.Triangle');
     writeln;
     write('Please Select Choice : ');
     readln(i);
     case i of
begin
              clrscr;
              writeln('Program Rectangle');
              writeln('-----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',high*base);
          end;
begin
              clrscr;
              writeln('Program Circle');
              writeln('--------------');
              writeln;
              write('Input Your Radius = ');readln(x);
              writeln('Area Of Circle is = ',3.14*x*x:1:2);
          end;
 begin
              clrscr;
              writeln('Program Triangle');
              writeln('----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',0.5*high*base:1:2);
          end;
     else
         begin
              clrscr;
              writeln('Your Unkwon Choice!!')
         end;
     end;
     writeln;
     write('Press Any Key To Exit');
     readln;
end.


*************************************โปรแกรม it4x;
ใช้ CRT;
var x, จำนวนเต็ม i ฐาน สูง:;
เริ่ม ต้น
     clrscr;
     writeln ( 'ยินดี ต้อนรับ สู่ โปรแกรม คำนวณ');
     writeln ('-----------------------------');
     writeln ('1 สี่เหลี่ยมผืนผ้า. ');
     writeln ('2. Circle ');
     writeln ('3. สามเหลี่ยม ');
     writeln;
     เขียน ( 'กรุณา เลือก Choice:');
     readln (i);
     i กรณี
เริ่ม ต้น
              clrscr;
              writeln ( 'Program สี่เหลี่ยมผืนผ้า');
              writeln ('-----------------');
              writeln;
              เขียน Input ( 'High = คุณ'); readln (สูง);
              เขียน Input ( 'Base = คุณ'); readln (ฐาน);
              writeln ( 'พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ =' ฐาน * สูง);
          end;
เริ่ม ต้น
              clrscr;
              writeln ( 'Program Circle');
              writeln ('--------------');
              writeln;
              เขียน Input ( 'รัศมี = คุณ'); readln (x);
              writeln ( 'พื้นที่ วงกลม คือ =', 3.14 * x * x: 1:2);
          end;
เริ่ม ต้น
              clrscr;
              writeln ( 'Program สามเหลี่ยม');
              writeln ('----------------');
              writeln;
              เขียน Input ( 'High = คุณ'); readln (สูง);
              เขียน Input ( 'Base = คุณ'); readln (ฐาน);
              writeln ( 'พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ =', 0.5 * สูง ฐาน *: 1:2);
          end;
     อื่น ๆ
         เริ่ม ต้น
              clrscr;
              writeln ( 'Choice Unkwon!! คุณ')
         end;
     end;
     writeln;
     เขียน ( 'กด คีย์ ใด ออก จาก');
     readln;
จบ.


โปรแกรมคำนวณว่า มีเงินเท่านี้ ได้ธนบัตร อะไรบ้าง กี่ใบๆ ประมานนี้

program it4x_thanabut;
uses crt;
var a,b,c,d,e,f,g,h,money:longint;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Money := ');readln(money);
     repeat
     if money>=1000 then
     begin
          money := money-1000;
          a := a+1;
     end
     else
     if money>=500 then
     begin
          money := money-500;
          b := b+1;
     end
     else
     if money>=100 then
     begin
          money := money-100;
          c := c+1;
     end
     else
     if money>=50 then
     begin
          money := money-50;
          d := d+1;
     end
     else
     if money>=20 then
     begin
          money := money-20;
          e := e+1;
     end
     else
     if money>=10 then
     begin
          money := money-10;
          f := f+1;
     end
     else
     if money>=5 then
     begin
          money := money-5;
          g := g+1;
     end
     else
     if money>=1 then
     begin
          money := money-1;
          h := h+1;
     end;
     until money<=0;
     clrscr;
     writeln('Your 1000 := ',a);
     writeln('Your 500 := ',b);
     writeln('Your 100 := ',c);
     writeln('Your 50 := ',d);
     writeln('Your 20 := ',e);
     writeln('Your 10 := ',f);
     writeln('Your 5 := ',g);
     writeln('Your 1 := ',h);
     readln;
end.

*****************************************
it4x_thanabut โปรแกรม;
ใช้ CRT;
var A, B, C, D, E, f, g, h, เงิน: longint;
เริ่ม ต้น
     clrscr;
     เขียน Input ( 'Money ของ คุณ: ='); readln (เงิน);
     ทำ ซ้ำ
     ถ้า เงิน> = 1000 จาก นั้น
     เริ่ม ต้น
          เงิน: = เงิน-1000;
          : = +1;
     จบ
     อื่น ๆ
     ถ้า เงิน> = 500 แล้ว
     เริ่ม ต้น
          เงิน: = เงิน-500;
          b: = b +1;
     จบ
     อื่น ๆ
     ถ้า เงิน> = 100 แล้ว
     เริ่ม ต้น
          เงิน: = เงิน-100;
          c: = c +1;
     จบ
     อื่น ๆ
     ถ้า เงิน> = 50 จาก นั้น
     เริ่ม ต้น
          เงิน: = เงิน-50;
          d: = d +1;
     จบ
     อื่น ๆ
     ถ้า เงิน> = 20 จาก นั้น
     เริ่ม ต้น
          เงิน: = เงิน-20;
          e: = e +1;
     จบ
     อื่น ๆ
     ถ้า เงิน> = 10 จาก นั้น
     เริ่ม ต้น
          เงิน: = เงิน-10;
          f: = f +1;
     จบ
     อื่น ๆ
     ถ้า เงิน> = 5 แล้ว
     เริ่ม ต้น
          เงิน: = เงิน-5;
          g: = g +1;
     จบ
     อื่น ๆ
     ถ้า เงิน> = 1 แล้ว
     เริ่ม ต้น
          เงิน: = เงิน-1;
          h: = h +1;
     end;
     จนกว่า เงิน <= 0;
     clrscr;
     writeln ( 'คุณ 1,000: =');
     writeln ( 'คุณ 500: =', b);
     writeln ( 'คุณ 100: =' c);
     writeln ( 'คุณ 50: =', d);
     writeln ( '20: คุณ =', e);
     writeln ( '10: คุณ =' f);
     writeln ( 'คุณ 5: =', g);
     writeln ( 'คุณ 1: =' h);
     readln;
จบ.


Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
มกราคม 18, 2010, 19:58:26
ใช้ Google แปลเหรอครับ ขอบอกว่ามั่วมาก

ว่าแต่จะแปลไปทำไมคับ?

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
มกราคม 20, 2010, 20:29:00
http://www.it4x.com/forum/index.php?topic=3302.0

ดูจากกระทู้นี้เป็นแนวทางเลยครับผม

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: