ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
รวมสูตร Excel ต่างๆ
แสดงแล้ว 79706 ครั้ง /
กรกฎาคม 06, 2009, 18:31:06

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
รวม Function ในการคำนวนของ Excel

AVERAGE :                        ใช้หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลข
COUNT :                       ใช้ในการนับจำนวนที่ระบุ
DATE :                     ช่วยกรอกข้อมูลที่เป็นวันที่และสามารถนำไปคำนวณระยะเวลา
IF :                            ใช้ทดสอบเงื่อนไข
LARGE :               หาค่าตัวเลขสูงสุดในกลุ่มของข้อมูล โดยระบุช่วงที่ต้องการ
MAX :                                หาค่าที่สูงสุดในกลุ่มของตัวเลข
MIN :                             หาค่าที่ต่ำสุดในกลุ่มของตัวเลข
ROUND :                     ปัดเศษจุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์
SUM :                               หาค่าผลรวมของตัวเลข
VLOOKUP :               ช่วยค้นหาและแสดงข้อมูลจากตารางที่กำหนด

DATE :                   ช่วยเก็บข้อมูลวันที่ และจะเปลี่ยนให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา
DATEVALUE :                    เปลี่ยนข้อมูล เดือน วันที่ ปี ที่เขียนเป็นตัวอักษรให้เป็นเลขจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลา
DAYS 365 :                         คำนวณระยะเวลาเป็นจำนวนวน โดยถือตามหลักของปีทางธรุกิจคือ 1 ปี มี 365 วัน
NOW :                   ให้ผลเป็นวันที่และเวลาที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยรวมกันออกมาเป็นเลขจำนวนหนึ่ง
TIME :                         ให้ผลเป็นตัวเลขจำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ที่กำหนดให้
TIME VALUE :                    ให้ผลเป็นตัวเลจที่จำนวนหนึ่งจากข้อมูลชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งเขียนในเชิงตัวอักษร
TODAY :                       ให้วันที่เป็นตัวเลขจำนวนหนึ่ง ตามที่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์

DAY :                       แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี
HOUR :                       บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นชั่วโมง
MINUTE :                          บอกเวลาเฉพาะส่วนที่เป็นนาที
MONTH :                            แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวันที่ออกมาจากข้อมูล วันที่, เดือน, ปี ผลออกมาจะได้ตัวเลขที่นำไปคำนวณได้ด้วย
SECOND :                    แยกข้อมูลส่วนที่เป็นวินาทีออกมา จากเวลาที่กำหนด
WEEKDAY :                   ให้ผลลัพธ์ว่าเป็นวันอะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี
YEAR :                           ให้ผลลัพธ์ว่าตรงกับปี ค.ศ. อะไร จากข้อมูลวันที่ เดือน ปี หรือตัวเลขจำนวนหนึ่ง

ABS :                            หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข (Absolute Value) ตัวเลขที่ไม่มีการติดลบ
SCOS :                            หาค่า Arc Cosine คือ ส่วนกลับของค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ
ACOSH :                        หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Cosine
ASIN :                         หาค่า Arc Sine
ASINH :                                   หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Sine
ATAN :                                   หาค่า Arc Tangent
ATAN2 :       หาค่าความลาดเอียง (Slope) ของเส้นตรงที่ลากมาจากจุดพิกัด (แบบ รูป กราฟ) มายังจุดกำเนิด (Origin) คือ จุดตัดเส้นแกน X,Y
ATANH :                หาค่าส่วนกลับของ Hyperbolic Tangent
BASE :                          แปลงหาค่าตัวเลขฐานสิบให้เป็นฐานอื่นที่ต้องการ
CEILING :                    ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดค่าตัวเลขเป็นบวกขึ้น และปัดลงหากเป็นลบ
COMBIN :                     คำนวณหาจำนวนวิธีการจัดกลุ่ม (Combination) ตามหลักคณิตศาสตร์
COS :                                        หาค่า Cosine ตามหลักของตรีโกณมิติ
COSH :                                 หาค่า Hyperbolic Cosine
EVEN :           ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูปแบบเลขคู่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวดและปัดลงสำหรับค่าลบ
EXP :                      หาค่า Exponential
FACT :                  หาค่า Factorial
FACTDOUBLE :                               หาค่า Factorial แต่เป็นการลดค่าของตัวคูณลงทีละ 2
FLOOR :               ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มรูป ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าลบและปัดลงสำหรับค่าบวก
GCD :                                      หาค่าตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง
INT :                                 ปัดเศษทศนิยมทิ้งเหลือไว้แต่เลขหน้าจุดทศนิยมเท่านั้น
LCM :                                  หาค่าตัวคูณร่วมมาก (ค.ร.ม.) ของกลุ่มเลขจำนวนหนึ่ง
LN :                                    หาค่าของ Natural Logarithm จากตัวเลขที่กำหนดให้
LOG :                               หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน (Base) ที่กำหนดให้
LOG10 :                        หาค่า Logarithm ของตัวเลขจากฐาน 10
MDETERM :                  หาค่า Determinant ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน (Square Matrix)
MNVERSE :                          หาค่า Inverse ของ Matrix ซึ่งมีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์เท่ากัน
MMULT :                            หาผลคูณของ Matrix สองชุด
MOD :                       หาค่า Modulo คือ เศษที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน และจะให้เครื่องหมายเดียวกันของตัวหาร
MULTINOMIAL :     หาอัตราส่วนระหว่าง ผลบวก Factorial กับผลคูณ Factorial ของ จำนวนหนึ่งที่กำหนดให้
ODD :               ปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มแบบเลขคี่ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับเลขที่กำหนดให้มากที่สุด โดยปัดขึ้นสำหรับค่าบวกและปัดลงสำหรับค่าลบ
PI :                             ให้ค่าคงที่ของ P1 คือ 3.141592 (โดยประมาณ)
PRODUCT :                       หาผลคูณของตัวเลขจำนวนหนึ่งที่กำหนดให้
QUOTIENT :                 หาค่าที่ได้จากการหารของตัวเลขสองจำนวน โดยปัดเศษทิ้งทั้งหมด

Credit : www.it4x.com


 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: