ข่าว IT ล่าสุด
ถูกใจอย่าลืม Like Fanpage
แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL ที่หลายๆคนขอมาครับ
แสดงแล้ว 208362 ครั้ง /
สิงหาคม 08, 2009, 15:16:25

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
แบบฝึกหัดตัวอย่าง PASCAL อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเป็นตัวอย่างขอได้นะครับ

ขอได้ที่ PM ในเว็ปนะครับ PM หา Admin เลยครับผม

แล้วเดียวผมจะเอามาลงให้ครับผม

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 19, 2013, 00:13:04 โดย Moshi »

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 08, 2009, 15:45:27
โปรแกรม หาพื้นที่วงกลม
-------------------

ลอง copy ไปรันดูนะครับ

program it4x;
uses crt;
var r:integer;
    area:real;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Radar = ');
     readln(r);
     area:=3.14*r*r;
     writeln('This Area Of Circel = ',area:1:2);
     readln;
end.

ลองไปใช้กันดูครับผม

อธิบาย :1:2 - 1 คือจำนวนเว้นค้างหน้านะครับ 2 คือจำนวนทศนิยมที่ต้องการให้โชว์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2009, 19:28:48 โดย admin »

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 08, 2009, 19:41:12
โปรแกรมรับค่าชื่อ สกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชา แล้วออกจอภาพ
------------------------------------------------

program it4x;
uses crt;
var id:integer;
    name,surname,branch:string;
begin
     clrscr;
     write('What Is Your ID ? = ');
     readln(id);
     write('What Is Your Name ? = ');
     readln(name);
     write('What Is Your Surname ? = ');
     readln(surname);
     write('What Is Your Branch ? = ');
     readln(branch);
     clrscr;
     writeln('Your Id = ',id);
     writeln('Your Name = ',name,' ',surname);
     write('Your Branch = ',branch);
     readln;
end.

ลอง Copy ไปรันใน Pascal ดูนะครับ ใช้ตัวแปร id เพื่อเป็นรหัส name เป็นชื่อ surname นามสกุล branch สาขา ครับผม

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 08, 2009, 20:22:57
โปรแกรมคำนวณพื้นที่ สีเหลี่ยม คางหมู 
-----------------------------

สูตรข้อนี้คือ = 1/2 x ผลบวกด้านคู่ขนาน x สูง

program it4x;
uses crt;
var high,parallel:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Parallel = ');
     readln(parallel);
     write('Input Your High = ');
     readln(high);
     clrscr;
     write('Area Of Trapezoid = ',0.5*(parallel+parallel)*high:1:2);
     readln;
end.

ตัวแปล High แปลว่าความสูง parallel แปลว่า ด้านคู่ขนาน Trapezoid = สี่เหลี่ยมคางหมู

สำหรับพวกคำนวณพื้นที่ อื่นๆ ก็ใช้คล้ายกันครับ เพียงเปลี่ยนสูตร เท่านั้นเอง

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 08, 2009, 21:15:42
โปรแกรม เช็คว่าอายุคุณแก่หรือยัง
--------------------------

โดยรับค่า ชื่อ สกุล และ อายุของคุณ จากนั้นใช้เงื่อนไขโดย

กำหนดว่า ถ้าอายุ น้อยกว่า 0 = "ERROR"
           ถ้าอายุ 0-10 = "Baby"      = เด็กน้อย
           ถ้าอายุ 11-18 = "teens"    = วัยรุ่น
           ถ้าอายุ 19-30 = "Workers" = วัยทำงาน
           ถ้าอายุ 31-60 = "Elderly" = วัยทอง
           มากกว่า 60 = "Geezer" = คนแก่

จะสามารถทำได้ 2 รูปแบบนะครับ แบบแรกคือ ทำโดยใช้ IF แบบที่สอง คือทำโดยใช้ Case

แบบแรก If

program it4x;
uses crt;
var name,surname:string;
    old:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Name = ');
     readln(name);
     write('Input Your SurName = ');
     readln(surname);
     write('How Old Are You ? = ');
     readln(old);
     clrscr;
     writeln('Your name = ',name,' ',surname);
     if old<=0 then
     writeln('Your old Error')
     else
     if old<=10 then
     writeln('Your old Baby')
     else
     if old<=18 then
     writeln('Your old Teens')
     else
     if old<=30 then
     writeln('Your old Workers')
     else
     if old<=60 then
     writeln('Your old Elgerly')
     else
     if old>=61 then
     writeln('Your old Workers');
     ;;;;;;
     readln;
end.
ลอง Copy ไปรันดูครับ

แบบที่สองแบบ Case

program it4x;
uses crt;
var name,surname:string;
    old:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Name = ');
     readln(name);
     write('Input Your SurName = ');
     readln(surname);
     write('How Old Are You ? = ');
     readln(old);
     clrscr;
     writeln('Your name = ',name,' ',surname);
     case old of
     0..10:writeln('Your Old Baby');
     11..18:writeln('Your Old Teens');
     19..30:writeln('Your Old Workers');
     31..60:writeln('Your Old Elderly');
     61..100:writeln('Your Old Geezer');
     else
     writeln('Your Old ERROR');
     end;
     readln;
end.

ลองนำไปใช้กันดูนะครับ ^^

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 08, 2009, 21:20:49
โปรแกรม คำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยม
--------------------------

ถูกร้องขอโดย น้องหม่อน ในบอร์ดเราเองนะครับ

สูตรการหาคือ พื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง

program it4x;
uses crt;
var high,base:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Base = ');
     readln(base);
     write('Input Your High = ');
     readln(high);
     clrscr;
     write('Area Of Triangle = ',0.5*base*high:1:2);
     readln;
end.

ิตัวแปรที่ใช้ base คือ ฐาน high คือสูง  Triangle สามเหลี่ยม

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 08, 2009, 21:26:22
โปรแกรม ตัดเกรดนักเรียน
--------------------

เงือ่นไขมีอยู่ว่า

คะแนน     0-49   เกรด   f
   50-59   เกรด  d
   60-69   เกรด  c
   70-79   เกรด  b
   80-100   เกรด  a

อื่นๆ Error

สามารถทำได้2แบบนะครัยโดยใช้ If และ case

แบบที่ 1 ใช้ IF

Program Cut_Grade;
uses crt;
var score:integer;
begin
     clrscr;
     write('Input Your Score = ');
     readln(score);
     if score>0 then
     begin
        if score<50 then
      begin
         writeln('Your Grade F');
      end
      else
         begin
            if score<60 then
            begin
            writeln('************');
            writeln('Your Grade D');
            end
            else
            begin
               if score<70 then
               begin
               writeln('************');
               writeln('Your Grade C');
               end
               else
               begin
                  if score<80 then
                  begin
                  writeln('************');
                  writeln('Your Grade B');
                  end
                  else
                  begin
                     if score<101 then
                     begin
                     writeln('************');
                     writeln('Your Grade A');
                     end
                     else
                     begin
                     writeln('***********');
                     writeln('Error Score');
                     end;
                  end;
               end;
            end;
         end;
        end
     else
     begin
      writeln('***********');
        writeln('Error Score');
     end;
    writeln;
    writeln;
    writeln('Press Any Key To Exit');
     readln;
end.แบบที่ 2 ใช้ CASE

program Cut_Grade_Case;
uses crt;
var score:integer;
begin
      clrscr;
      write('Input Your Score = ');
                readln(score);
      writeln('******************');
                writeln;
                writeln;
      case score of
                         0..49  : writeln('Your Grade F');
      50..59 : writeln('Your Grade D');
      60..69 : writeln('Your Grade C');
      70..79 : writeln('Your Grade B');
      81..100: writeln('Your Grade A');
      else
               writeln('Score Error');
      end;
      writeln;
      writeln;
      writeln('Press Any Key To Exit');
      readln;
end.

ลองนำไปดัดแปลงแล้วแก้ไขกันเอาเองนะครับ ^^

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 08, 2009, 22:06:51
โปรแกรม คำนวณค่าเฉลี่ยของเลข
--------------------------

เช่น ค่าเฉลี่ย ของเลข 1,2,3,4,5,...100 ... นี่คือ ถึง 100 นะครับ

สูตรของมันคือ เอาเลขทั้งหมดมา+กัน หาร จำนวนตัวที่ + จะ = ค่าเฉลี่ย

ลองดูนะครับ หาค่าเฉลี่ยของเลข 1-100

program it4x;
uses crt;
var i,sum:integer;
begin
     clrscr;
     i:=1;
     repeat
     sum:=sum+i;
     i:=i+1;
     until i>=101;
     writeln('Average of 1 to 100 = ',sum/i:1:2);
     readln;
end.

ตัวแปร sum มีหน้าที่เก็บค่า 1 ถึง 100 + กัน ส่วน i มีหน้าที่เป็นตัวเลข + ขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ 1 - 100 สมมุตอยากหาเกินจาก 100 เป็น 200 ก็ แก้ตรง until i>=101; เป็น 201 แค่นี้เองครับ ลองรันกันเล่นๆดู


ลองดูกันอีกซักข้อนะครับ

หาผลรวมและคำนวนและค่าเฉลี่ยของ 91 88 85 82....,16 ลดลงทีละ 3 จนถึง 16

program it4x;
uses crt;
var i,x,sum:integer;
begin
     clrscr;
     i:=91;
     repeat
     writeln(i);
     sum:=sum+i;
     i:=i-3;
     x:=x+1;
     until i<=13;
     writeln('Average of 91 to 16 = ',sum/x:1:2);
     readln;
end.

ตัวแปร sum มีหน้าที่เก็บค่า ตัวเลขที่นำมา + กัน ส่วน i มีหน้าที่เป็นตัวเลข -ทีละ 3 เรื่อยๆ โดยเริ่มจาก 91 ส่วนตัวแปร x มีหน้าที่เก็บว่า เรา + ตัวเลขไปทั้งหมดกี่ครั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2009, 22:14:43 โดย admin »

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 09, 2009, 00:59:34
โปรแกรมคำนวณ ภาษี และยอดเงินสุทธิ
------------------------------

ให้รับค่ารหัสประจำตัว ชื่อสกุล และ เงินเดือน

ถ้า เงินเดือนน้อยกว่า10000บาท  ไม่เสียภาษี
ถ้า เงินเดือน 10001-30000  เสียภาษี 3%
ถ้า เงินเดือน 30001-50000  5%
ถ้า เงินเดือน 50001 ขึ้นไป    7%

ภาษี=เงินเดือน*อันตราภาษี

เงินเดือน=เงินเดือน-ภาษี

ตัวแปรที่ใช้นะครับ

name ไว้รับชื่อ id ไว้รับรหัส salary:ไว้รับเงินเดือน กำหนดเป็น longint เพราะจำนวนเลขเยอะ tax ภาษี total เงินเดือนเมื่อหักภาษีแลว้

โปรแกรมนี้ไม่สามารถเขียนโดนใช้ case ได้นะครับ

เขียนโดยใช้ IF

program it4x;
uses crt;
var id,name:string;
    salary:longint;
    tax,total:real;
begin
     clrscr;
     write('What Is Your Id ? = ');
     readln(id);
     write('What Is Your Name ? = ');
     readln(name);
     write('Input Salary = ');
     readln(salary);
     clrscr;
     writeln('Your Id = ',id);
     writeln('Your Name = ',name);
     if salary<=10000 then
     begin
     writeln('Your Salary = ',salary)
     end
     else
     begin
     if salary<=30000 then
     begin
                       tax:=salary*3/100;
                       writeln('Your Tax 3% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
     end
     else
     begin
     if salary<=50000 then
     begin
                       tax:=salary*5/100;
                       writeln('Your Tax 5% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
     end
     else
         begin
                       tax:=salary*7/100;
                       writeln('Your Tax 7% = ',tax:1:2);
                       total:=salary-tax;
                       writeln('Your Total Salary = ',total:1:2);
         end;end;end;
         readln;
     end.

ลอง Copy แล้วไปวางใน pascal ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2009, 08:57:43 โดย admin »

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 09, 2009, 12:07:09
โปรแกรม โชว์เลขที่ 5 หารลงตัว โดยใช้ while , for , repeat
-------------------------------------------------

กำหนดจาก 0 ถึง 100 พอนะครับ อยากแก้ให้เกิน 100 ก็ลองแก้ x ดูครับ ^^

คำสั่ง While

Program While_five_cut;
uses crt;
var i,x,loop:integer;
begin
        clrscr;
   x:=100;
   i := 0;
        loop:=1;
        writeln('Program 5 cut 100');
        writeln('*****************');
        writeln;
   while i<=x  do
      begin
      i:=i+1;
      if i mod 5 = 0 then
                begin
                     writeln(loop,')' ,i,' ');
                     loop:=loop+1;
                end;
      end;
   readln;
end.

คำสั่ง repeat

program repeat1_100;
uses crt;
var i,x:integer;
begin
      clrscr;
      x:=1;
      i:=1;
      writeln('Program 1_100/5 Repeat');
                writeln('**********************');
                writeln;
      repeat
      if (i mod 5)=0 then
      begin
      writeln(x,') Number ',i);
      x:=x+1;
      end;
                i:=i+1;
      until i>101;
      readln;
end.

คำสั่ง For

program For_1_100;
uses crt;
var i,x:integer;
begin
      clrscr;
      x:=1;
                writeln('Program 1_100/5 Use For');
                writeln('***********************');
                writeln;
      for i:=1 to 100 do
      begin
         if(i mod 5)=0 then
                        begin
         writeln(x,') Number = ',i);
         x:=x+1;
                        end;
      end;
      readln;
end.Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 29, 2009, 07:45:12
อธิบายคร่าวๆ ใช้ Repeat นะครับเพื่อให้มันวนลุป แล้วให้มัน + ทีละ 2 จากเลขขี่ใช่ไหมครับ ก็เริ่ม จาก i เป็น 1 + 2 ไปเรื่อยๆในแต่ละรอบก็จะเป็นเลขขี่ไปเรื่อยๆครับ แล้วก็เอา มา + ลง Sum ก็จะเป็นคำตอบ

โปรแกรมบวกเลข 1-100 เป็นเลขขี่  อยากให้เกินร้อยก็แก้ตรง until ครับ

program it4x;
uses crt;
var i,sum:integer;
begin
     clrscr;
     i:=1;
     repeat
     sum:=sum+i;
     writeln('sum + ',i,' = ',sum);
     i:=i+2;
     until i>100;
     readln;
end.


โปรแกรมบวกเลข 1-100 เป็นเลขคู่  อยากให้เกินร้อยก็แก้ตรง until ครับ แตกต่างจากด้านบนคือ i เริ่มที่ 0 ให้เป็นเลขคู่

program it4x;
uses crt;
var i,sum:integer;
begin
     clrscr;
     i:=0;
     repeat
     sum:=sum+i;
     writeln('sum + ',i,' = ',sum);
     i:=i+2;
     until i>100;
     readln;
end.

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
สิงหาคม 31, 2009, 11:15:26
โปรแกรม คำนวณ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม แบบเลือก Choice ใช้ Case นะครับ

ถูกขอมาโดยคุณ ศตวรรษ ทองศรี  มีไฟล์คำถามโหลดได้ที่นี่  คลิกเล๊ย!!

Code program

program it4x;
uses crt;
var x,i,base,high:integer;
begin
     clrscr;
     writeln('Welcome To Program Calculator');
     writeln('-----------------------------');
     writeln('1.Rectangle');
     writeln('2.Circle');
     writeln('3.Triangle');
     writeln;
     write('Please Select Choice : ');
     readln(i);
     case i of
     1 :  begin
              clrscr;
              writeln('Program Rectangle');
              writeln('-----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',high*base);
          end;
     2 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Circle');
              writeln('--------------');
              writeln;
              write('Input Your Radius = ');readln(x);
              writeln('Area Of Circle is = ',3.14*x*x:1:2);
          end;
     3 : begin
              clrscr;
              writeln('Program Triangle');
              writeln('----------------');
              writeln;
              write('Input Your High = ');readln(high);
              write('Input Your Base = ');readln(base);
              writeln('Area Of Rectangle is = ',0.5*high*base:1:2);
          end;
     else
         begin
              clrscr;
              writeln('Your Unkwon Choice!!')
         end;
     end;
     writeln;
     write('Press Any Key To Exit');
     readln;
end.

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
กันยายน 14, 2009, 20:33:32
โปรแกรมคำนวณ น้ำมัน ดีเซล

มีคนขอมา นะครับ ช่วยนี้เขียนตอบช้าหน่อย พอดียังไม่ค่อยว่าง หุหุ

อธิบายโปรแกรม ประมาณว่า กรอก ลิตรที่ต้องการจะซ์อ แล้วมันจะคำนวณเป็นราคาที่ต้องจ่ายทั้งหมด ตัวแปร desel คือราคาน้ำมัน ตัวแปร x รับค่าจำนวนลิตร ที่จะซื้อ

program it4x;
uses crt;
var desel,x:real;
begin
     clrscr;
     desel:=26.79;
     writeln('Program Desel Calculator');
     writeln('------------------------');
     writeln('Desel = 26.79/lit ');
     writeln;
     write('Enter Your Lit = ');readln(x);
     writeln;

     if x<0 then
     writeln('Error Of Lit')
     else
     writeln('Your Bath = ',x*desel:1:2)
     readln;
end.

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
กันยายน 14, 2009, 21:05:22
โปรแกรม ถามก่อนว่าจะออกจากโปรแกรมยัง Yes/No

โปรแกรมนี้จะไม่หยุดทำงาน จนกว่าจะกด n ครับผม หุหุ ลองนำไปประยุกต์ใช้ดู

program it4x;
uses crt;
var ans:char;
begin
     clrscr;
repeat
Write('Do you want to continue (Y/N) = '); readln(ans);
ans:=upcase(ans);
until ans ='N';
end.

Moshi

ออฟไลน์
กระทู้ : 16,996
คะแนนขอบคุณ : 45
it4x สังคมแห่งการเรียนรู้
กันยายน 14, 2009, 21:09:33
โปรแกรมถาม ต้องการออกจากโปรแกรมไหม Yes/no

program it4x;
uses crt;
var ans:char;
begin
     clrscr;
repeat
Write('Do you want to Exit (Y/N) = '); readln(ans);
ans:=upcase(ans);
until ans ='Y';
end.

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ระวัง: หัวข้อนี้ไม่มีการอัพเดทมานานถึง 120 วัน

แจ้งเตือน: โพสของคุณจะไม่แสดงจนกว่าผู้ดูแลจะอนุมัติ.
ชื่อ: อีเมล์: